18 czerwca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek
 

REGULAMIN XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest XXIV LO im. C. K. NORWIDA w Warszawie.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
3. Celem Konkursu jest:
 • wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i promowanie przedmiotów przyrodniczych wśród uczniów,
 • ukazanie korelacji między przedmiotami przyrodniczymi,
 • rozwijanie kreatywności i kompetencji kluczowych u uczniów, w tym matematycznych i cyfrowych,
 • wskazanie na zależności między przyrodą a człowiekiem,
 • rozbudzenie zainteresowań związanych z badaniem kosmosu i wpływem procesów zachodzących we wszechświecie na Ziemię i jej mieszkańców,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i prezentacji wiedzy za pomocą różnorodnych technik,
 • stwarzanie możliwości współpracy między nauczycielami i uczniami różnych szkół, rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do kreatywności oraz podnoszenie poziomu wiedzy.  
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie wiadomości e-mail z oficjalnego adresu danej szkoły, zawierającej:
a) skany czytelnie i kompletnie wypełnionego DRUKOWANYMI LITERAMI formularza zgłoszeniowego oraz skany niezbędnych dokumentów: „Załącznika do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego Tygrzyk” (w tym dokumenty RODO: klauzula informacyjna oraz zgoda na wykorzystanie danych osobowych, a także oświadczenie o przeniesieniu praw do utworu/pracy) najpóźniej do dnia 6 marca 2020 r. (decyduje data otrzymania e-maila) na adres: tygrzyk@norwid24.waw.pl
 • zgłoszenia niezawierające pełnych danych nie będą uprawniały do udziału w Konkursie,
 • w polu e-mail szkoły należy podać adres oficjalny szkoły gwarantujący sprawną komunikację (na ten adres zostaną wysłane: hasło oraz link, pod którym będą dostępne testy do wykonania przez uczniów).
Reprezentanci szkół powinni posiadać opiekuna (jeden nauczyciel może być opiekunem kilku uczestników).
Z jednej szkoły w Konkursie może brać udział maksymalnie 10 uczniów, w przypadku większej liczby ochotników jeden z opiekunów grup z danej szkoły przeprowadza eliminacje szkolne.
Uczestnicy Konkursu muszą zapoznać się z wyznaczoną literaturą, w oparciu o którą w pierwszym etapie przeprowadzony będzie test on-line sprawdzający wiedzę i umiejętności (rozdzielony na dwa poziomy: 1. szkoły podstawowe, 2. szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne); celem drugiego etapu będzie przesłanie krótkiej prezentacji multimedialnej na jeden z wyznaczonych tematów (każdy pozom będzie oceniany osobno); w trzecim etapie po 3-5 uczestników z każdego typu poziomów, którzy uzyskali najwyższe wyniki, weźmie udział w prezentacji swojej pracy oraz w publicznym quizie wiedzy (pytania będą losowane przez uczestników).
5. Na ocenę końcową składają się punkty przyznawane uczestnikom w trakcie trzech etapów Konkursu.
 

§ 2. Etap pierwszy

1. Etap pierwszy Konkursu rozpoczyna się z chwilą nadesłania zgłoszenia (zgodnie z §1 pkt 4).
2. Test on-line zostanie uaktywniony 11 marca 2020 r. o godzinie 10.00 (test będzie uruchomiony pod adresem przesłanym dla szkół w e-mailu).
Warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w Konkursie będzie wpisanie hasła autoryzacyjnego wysłanego na oficjalne adresy e-mail szkół podane w formularzu zgłoszeniowym. Uczniowie powinny wykonywać test pod kontrolą nauczyciela – opiekuna (jeden nauczyciel może pilnować także innych uczniów z danej szkoły).  Uczestnicy powinni wykonywać test w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu – najlepiej pracowni informatycznej. Warunkiem niezbędnym jest dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej (polecamy Chrome, Firefox lub Operę).
Za problemy techniczne, wynikające z niewłaściwej komunikacji elektronicznej (np. przerwana łączność) oraz błędów popełnionych przez zawodników biorących udział w Konkursie, Organizatorzy nie odpowiadają.
Ocenie podlegać będą jedynie testy on-line, które otrzyma Organizator w wyznaczonym terminie (czyli nie później niż w ciągu godziny od rozpoczęcia testu). Do testu można przystąpić tylko jeden raz.
3. Zadaniem uczestników pierwszego etapu Konkursu jest przygotowanie się do testu on-line dotyczącego zagadnień z jednego, wybranego przedmiotu przyrodniczego: biologii, fizyki z astronomią, geografii i chemii. Test będzie obejmował następujące zagadnienia zawarte w poniższych pozycjach:
A. Z zakresu geografii:
-  Szkoły podstawowe:
Wybrane prezentacje multimedialne z działu "V. Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne" (poziom rozszerzony) ze strony www.geografia24.eu (poniżej dokładne linki):
1. Budowa wnętrza Ziemi: https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_5_procesy_endogeniczne/r1_5_01a
3. Tektonika płyt litosfery:
https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_5_procesy_endogeniczne/r1_5_03a
5. Plutonizm i wulkanizm:
https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_5_procesy_endogeniczne/r1_5_05a
6. Trzęsienia ziemi, ruchy epejrogeniczne i izostatyczne:
https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_5_procesy_endogeniczne/r1_5_06a
- Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne:
Wybrane prezentacje multimedialne z działu "V. Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne" (poziom rozszerzony) ze strony www.geografia24.eu (poniżej dokładne linki):
1. Budowa wnętrza Ziemi: https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_5_procesy_endogeniczne/r1_5_01a
3. Tektonika płyt litosfery:
https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_5_procesy_endogeniczne/r1_5_03a
5. Plutonizm i wulkanizm:
https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_5_procesy_endogeniczne/r1_5_05a
6. Trzęsienia ziemi, ruchy epejrogeniczne i izostatyczne:
https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_prezentacje_pr_1/301_5_procesy_endogeniczne/r1_5_06a
Piotr Migoń; Geomorfologia; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2006; zagadnienia: „Rzeźbotwórcza działalność sił wewnętrznych - tektonika” (str. 36-56), „Rzeźbotwórcze efekty procesów endogenicznych - wulkanizm” (str. 57-77).
B. Z zakresu fizyki i astronomii:
- Szkoły podstawowe:
„Świat fizyki„ – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy pod redakcją Marii Fijałkowskiej, Wydawnictwo Zamkor; zagadnienia - rozdziały: „Fizyka atomowa”, „Fizyka jądrowa” i „Świat galaktyk”.
- Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne:
„Świat fizyki„ – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy pod redakcją Marii Fijałkowskiej, Wydawnictwo Zamkor; zagadnienia - rozdziały: „Fizyka atomowa”, „Fizyka jądrowa” i „Świat galaktyk”.
„Nasz kosmiczny dom”, Martin Rees, Wydawnictwo Pruszyński i s-ka; zagadnienia - Część I: Od wielkiego wybuchu do biosfer: „1. Planety i gwiazdy”, „3. Atomy gwiazdy i galaktyki”, „4. Pozagalaktyczna perspektywa” i „5.Historia epoki przedgalaktycznej”.

D. Z zakresu biologii:
- Szkoły podstawowe:
Andrzej Jerzmanowski, „Geny i ludzie”, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1994 (całość).
- Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne:
Andrzej Jerzmanowski, „Geny i ludzie”, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1994 (całość).
F. Dubert, M.Jurgowiak, M. Wadko-Worłowska, W. Zamachowski; „Biologia na czasie 3”; II dział „Biotechnologia molekularna”, Wydawnictwo Nowa Era.
E. Z zakresu chemii:
- Szkoły podstawowe:
Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, „To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań”, Wydawnictwo Nowa Era.
- Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne:
Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, „To jest chemia 1; Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań”, Wydawnictwo Nowa Era.
Angelika Gumkowska, „Laboratorium w szufladzie CHEMIA”, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Czas trwania testu wynosi około 45 minut (będzie to uzależnione od tempa wypełniania testu on-line przez danego uczestnika). Dostęp do testów zostanie zablokowany o godzinie 11.00. Uczestnik wykonujący zadania on-line może korzystać z tablic matematyczno-fizycznych i kalkulatora prostego. Zabronione jest wyszukiwanie odpowiedzi w Internecie oraz konsultowanie się z innymi uczestnikami Konkursu, czy opiekunem.  
4. Wyniki I etapu Konkursu zostaną opublikowane do dnia 15 marca 2020 r. na witrynie www.tygrzyk.norwid24.waw.pl.
5. Do II etapu przechodzi co najmniej po 10 uczestników z każdego poziomu (tzn. 1. szkoły podstawowe, 2. szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne) z najlepszymi wynikami (wyniki najlepszych uczestników zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na oficjalne adresy e-mail danych szkół).
 

§ 3. Etap drugi

1. Etap II rozpoczyna się w dniu ogłoszenia wyników etapu pierwszego.
2. Do 8 kwietnia 2020 r. opiekunowie uczestników z ramienia danych szkół muszą przesłać z oficjalnych adresów e-mail szkół prace uczestników, tj. prezentacje multimedialne na wybrany przez siebie temat nawiązujący do literatury podanej dla pierwszego etapu Konkursu (prezentacja powinna dotyczyć jednego przedmiotu).
3. Format i treść pracy konkursowej.
a) pokaz może trwać nie więcej niż 5 minut oraz składać się z nie więcej niż 15 slajdów; powinien być wykonany w programie MICROSOFT POWERPOINT (może być opracowany w najnowszej wersji MS PowerPoint 2019) lub OpenOffice Impress,
b) praca powinna: nawiązywać do tematu wybranej w etapie pierwszym literatury lub go uzupełniać, uwzględniać wyniki badań z ostatnich lat, rozszerzać zakres literatury, może również być wzbogacona wynikami przeprowadzonych samodzielnie analiz, doświadczeń lub eksperymentów nawiązujących do tematów podanych w literaturze,
c) prezentacja powinna być wzbogacona różnymi formami przekazu informacji (takimi jak: film, muzyka, symulacja komputerowa, itp.),
d) praca powinna zawierać opisy, komentarze i dodatkowe materiały własnego autorstwa (takie prace będą szczególnie wysoko oceniane),
e) obowiązkowo należy wskazać bibliografię i źródła.
4. Do III etapu (finałowego) przechodzi po 3-5 uczestników z każdego poziomu (tzn. 1. szkoły podstawowe, 2. szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne) z najlepszymi wynikami (wyniki najlepszych uczestników zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na oficjalne adresy e-mail danych szkół).
5. Wyniki II etapu Konkursu zostaną opublikowane do dnia 16 kwietnia 2020 r. na witrynie www.tygrzyk.norwid24.waw.pl.
 

§ 4. Etap trzeci - finałowy

1. Etap III rozpoczyna się w dniu ogłoszenia wyników etapu drugiego.
2. Etap III odbędzie się 29 kwietnia 2020 r. o godzinie 10.00 w budynku XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie, przy ul. Obozowej 60.
3. Koszty dojazdu ponoszą uczestnicy Konkursu.
4. Zadaniem uczestników w III etapie jest publiczne przedstawienie swojej prezentacji z etapu drugiego (maksymalny czas prezentacji to 5 minut, nie może się ona składać z więcej niż 15 slajdów) oraz udział w publicznym quizie wiedzy (obowiązuje zakres materiału – literatura z pierwszego etapu).
5. Prace multimedialne uczestników zostaną ocenione przez jury, składające się z osób kompetentnych w dziedzinie nauk przyrodniczych, według następujących kryteriów:
a) zawartość merytoryczna z uwzględnieniem poruszanej problematyki,
b) umiejętność prezentacji wybranego tematu,
c) różnorodność i trafność zastosowanych form przekazu informacji,
6. Quiz wiedzy odbędzie się z rozróżnieniem na poziomy edukacji – oddzielnie dla uczniów ze szkół podstawowych oraz oddzielnie dla uczestników reprezentujących szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne.
W czasie quizu uczestnik będzie kolejno losować pytania z 4 „pudełek”, w których będą umieszczone pytania dotyczące każdego z przedmiotów przyrodniczych, tj. 1. pudełko z pytaniami z biologii, 2. pudełko z fizyki z astronomią, 3. pudełko z geografii oraz 4. pudełko z chemii. Uczestnik może wybierać pytania z tego samego pudełka (z tego samego przedmiotu) aż do wyczerpania przygotowanych pytań (po ich wyczerpaniu będzie musiał losować pytania z innego pudełka – zawierającego pytania z innego przedmiotu). Uczestnicy losują pytania kolejno w poszczególnych turach. Uczestnicy odpowiadają na pytania bez zbędnej zwłoki.
7. Ocena końcowa uczestnika będzie stanowić składową sumy punktów uzyskanych w trzech etapach. Decyzja jury jest ostateczna.
 

§ 5. Nagrody

1. W Konkursie zostaną przyznane cenne nagrody.

 

§ 6. Przepisy końcowe i dodatkowe informacje

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu ze względu na ewentualne nieprzewidziane okoliczności, pojawiające się podczas realizacji Konkursu. Informacje na temat ewentualnych zmian będą zamieszczane na stronie internetowej: www.tygrzyk.norwid24.waw.pl.
2. W sprawach dotyczących szczegółów Konkursu można kontaktować się bezpośrednio z koordynatorami:
 • p. Sławomirem Dmowskim (nauczycielem geografii oraz informatyki)
 • p. Krzysztofem Jaskułowskim (nauczycielem fizyki)
tel. do pokoju nauczycielskiego XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie (022) 836-42-32,
e-mail:  tygrzyk@norwid24.waw.pl
3. Opiekunowie uczniów mogą uzyskać zaświadczenie potwierdzające udział w Konkursie. 
4. Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: tygrzyk@norwid24.waw.pl
Promethidion - Norwid